تولید گوشت بوقلمون در گرجستان

یکی دیگر از طرح های تجاری مورد حمایت دولت گرجستان  طرح راه اندازی شرکت تولید کننده گوشت بوقلمون در گرجستان می باشد. همانطور که در مطالب قبل هم گفته بودیم، دولت گرجستان یک پیشنهاد سرمایه گذاری قوی را به سرمایه گذاران خارجی از کشورهای مختلف ارائه میدهد که دارای اقتصاد لیبرال و بازار آزاد است، که […]

طرح تجاری تولید تصفیه خانه Biore برای تولید الیاف سلولز در گرجستان

یکی دیگر از طرح های تجاری مورد حمایت دولت گرجستان طرح تولید تصفیه خانه Biore برای تولید الیاف سلولز در بازار جهانی میباشد، همانطور که در مطلب قبل هم گفته بودیم، دولت گرجستان یک پیشنهاد سرمایه گذاری قوی را به سرمایه گذاران خارجی از کشورهای مختلف ارائه میدهد که دارای اقتصاد لیبرال و بازار آزاد است، […]

طرح تجاری تولید کارخانه فرآوری شیر در گرجستان

یکی دیگر از طرح های تجاری مورد حمایت دولت گرجستان طرح تولید کارخانه فرآوری شیر در گرجستان میباشد، همانطور که در مطلب قبل هم گفته بودیم، دولت گرجستان یک پیشنهاد سرمایه گذاری قوی را به سرمایه گذاران خارجی از کشورهای مختلف ارائه میدهد که دارای اقتصاد لیبرال و بازار آزاد است، که شامل دسترسی به 2.3 […]

طرح تجاری تولید نشاسته و مشتقات نشاسته در گرجستان

یکی دیگر از طرح های تجاری مورد حمایت دولت گرجستان طرح تولید نشاسته و مشتقات نشاسته میباشد، همانطور که در مطلب قبل هم گفته بودیم، دولت گرجستان یک پیشنهاد سرمایه گذاری قوی را به سرمایه گذاران خارجی از کشورهای مختلف ارائه میدهد که دارای اقتصاد لیبرال و بازار آزاد است، که شامل دسترسی به 2.3 […]